Personuppgifter

Integritetspolicy

Vi på Grand Design värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av ­dataskydd. I denna integritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder din personliga information. Här beskriver vi även dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du förstår vår integritetspolicy. Vid frågor angående vår integritetspolicy kan du kontakta oss på info@grandsweden.com

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Kunduppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer, person­nummer (vid kreditköp), ordernummer, köpinformation och betalningsinformation.

Vad används personuppgifter till?

Enligt GDPR får personuppgifter endast samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigande ändamål.” Personuppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är ­oförenligt med dessa ändamål. Dessutom måste man också ha stöd i dataskyddsreglering för att hantera personuppgifter, ett sådant stöd kallas för rättslig grund.

För att vi lagligen ska få behandla dina personuppgifter krävs det att någon av följande grunder är uppfylld: • behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig, • behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse som vi har (d.v.s. om vi har en legal skyldighet att göra något enligt en annan lag), • behandling är nödvändig för berättigande intressen hos Sleep in Silk Sweden AB och att dina intressen av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre (intresseavvägning) eller • i specifika fall, efter att du har lämnat ditt samtycke till just den behandlingen.

För att vi ska kunna tillhandahålla våra produkter till dig behöver vi behandla och hantera dina personuppgifter. Nedan följer exempel på för vilka ändamål vi behandlar dina person­uppgifter och med vilken rättslig grund vi gör detta.

Ändamål – För att kunna hantera beställning och köp

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera din beställning och köp, för att kunna leverera dina produkter, hantering av din betalning, för eventuellt kredit­upplysningsändamål och för att kunna hjälpa dig vid frågor rörande ditt köp. Laglig grund – Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi kan tvingas därför neka dig köpet. Lagringsperiod – Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 60 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamationsärenden.

Ändamål – För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser

Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet. Laglig grund – Rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet. Lagringsperiod – Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och så pass länge som lagen kräver.

Ändamål – För att kunna hantera kundservice och reklamationsärenden

Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice (via telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier). Utredning av eventuella klagomål- och reklamationsärenden. Laglig grund – Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundservice och reklamationsärenden. Lagringsperiod – Till dess att kundserviceärendet har avslutats.

Hur samlas uppgifterna in?

De uppgifter som vi har om dig är de som du själv lämnar till oss vid köptillfället. Vi samlar även in uppgifter genom att våra webbsidor använder så kallade “cookies” som samlar in information på och från din webbläsare. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats informeras om användning av cookies. När du besöker vår webbplats sparas cookies på din dator. Dessa används bland annat för att hålla reda på vilka varor du lagt i varukorgen och om du inte har cookies aktiverat i din webbläsare kommer du inte kunna genomföra ett köp. Om du har inaktiverat cookies kommer du dock fortfarande kunna surfa runt på vår webbplats.

Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar aldrig personuppgifter längre än de behövs för respektive ändamål. Se mer om de ­specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.

Till vem kan uppgifterna komma att lämnas ut?

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra produkter delar vi dina person­uppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgifts­biträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner t.ex. gällande transporter, betallösningar, och IT-tjänster. När dina personuppgifter delas med ­personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. Vi kan även lämna ut uppgifter till myndigheter och räddningstjänst vid behov.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgifts­ansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvariga innebär att det inte är vi som styr hur information som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgifts­ansvariga som vi delar dina uppgifter med är statliga myndigheter, logistikföretag och företag som erbjuder betallösningar.

Var behandlar vi dina uppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Detta gäller även våra nyhetsbrev som hanteras inom EU/EES. Du kan om du vill enkelt avregistrera dig från nyhetsbrevet via en länk i nyhetsbrevet eller via vår hemsida.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång – Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (ett s.k. registerutdrag). Begäran om sådant utdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av dig. Specificera gärna de kategorier av uppgifter du vill ha tillgång till. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, kommer vi lämna en motivering till dig. Rätt till rättelse – Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. Rätt till radering – Vi sparar dina kunduppgifter i 60 månader efter du har fått din leverans för att kunna fullgöra våra skyldigheter gällande reklamationsrätt. Därefter anonymiseras de förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid (exempelvis enligt bokföringslagen). Rätt till begränsning av behandling – Rätten till begränsning gäller bland annat om du anser att personuppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas under tiden personuppgifternas korrekthet utreds. Rätt till invändning – Du har rätt att invända mot den behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av intresseavvägning. I så fall behöver du specificera vilken behandling du invänder mot. Om dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Logga in